Forsand + Sandnes = sant

7. juni 2017 vedtok Stortinget at Forsand og Sandnes kommunar skal bli ein kommune frå 01.01.20. For kommunesamanslåingar gjeld inndelingslova, og frå 01.06.16 blei kap. V og VI gjort gjeldande for samanslåing av fellesråd så langt den passar med kyrkjelova § 5. Dette betyr at fellesråda i kommunane blir til eitt. I Forsand er det bare eitt sokn, og soknerådet her har fungert både som sokneråd og fellesråd. Sandnes fellesråd har 9 sokn, og fellesråd som har ein representant frå kvar av sokna. Etter samanslåinga blir Forsand det 10. soknet i Sandnes, og får ein representant her. For å få ein god prosess rundt samanslåingsprosessen er det sett ned kyrkjeleg fellesnemnd som skal arbeida fram eit godt resultat for det nye fellesrådet,  slik som kommunal fellesnemnd gjer det for den nye kommunen.


Kyrkjeleg fellesnemnd:

Torhild Nødland (Sandnes), leiar
Ragnhild Rettedal (Forsand), nestleiar
Rune Anda (Sandnes)
Ingunn S. Fossan (Forsand)
Ludvig Bjerkreim, prost Sandnes
Bjarte Dagestad, medlem frå kommunal nemnd

 
Mandat for nemnda

Forsand sokneråd og Sandnes Fellesråd gjorde likelydande vedak, der dei gav dette mandatet til Fellesnmenda:

 
Fullmakt til kirkelig fellesnemd Forsand - Sandnes:

Tilsetting av personale:

 • Fellesnemda gis fullmakt til å opprette et tilsettingsutvalg som innstiller til fellesnemda.
 • Fellesnemda gis fullmakt til å tilsette prosjektleder.
 • Fellesnemda gis fullmakt til å tilsette kirkeverge for det nye fellesrådet.
 
Andre samordningstiltak:

Fellesnemda gis fullmakt til å:

 • Vedta budsjett for prosjektet med å etablere nytt fellesråd.
 • Opprette arbeidsgrupper dersom dette vurderes hensiktsmessig i prosjektperioden.
 • Vedta framdriftsplan og prosjektbeskrivelse.
 • Opprette et felles, partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye enheten som arbeidsgiver og de tilsatte.
 • Drøfte og vedta felles reglementer, personalpolitiske retningslinjer og praksis slik som arbeids-, permisjons og tilsettingsreglement.
 • Forhandle fram og inngå nye tjenesteytingsavtaler med fellesnemda for kommunen.
 • Foreslå nivå på festeavgift til kommunal fellesnemd.
 • Vedta nivå for betaling for bruk av kirke, stell av grav m.m.
 • Vedta ny organisering for det nye fellesrådet.
 • Forhandle fram og inngå nye leieavtaler til kontorer dersom det er hensiktsmessig etter omorganisering.
 • Utarbeide og vedta funksjons- og bemanningsbransjen for den nye virksomheten.
 • Utarbeide nye arbeidsavtaler, stillingsbeskrivelser og samarbeidsplanen i samarbeid med tillitsvalgte.
 • Forberede budsjett og økonomiplan for det første driftsåret. Beslutningen om budsjett fattes av det nye fellesrådet etter at det er trådt i kraft.

Beslutninger i fellesnemda skal avgjøres med alminnelig flertall.

Kyrkjeleg fellesnemnd

Møte 23.04.2019

Innkalling til møte Kyrkjeleg fellesnemd

Møtebok

Innkalling til møte partsamansett utval

Møtebok partsamansett utval


Møte 24.01.2019

Innkalling til møte Kyrkjeleg fellesnemnd

Møtebok

Innkalling til møte partsamansett utval

Møtebok partsamansett utval


Møte 03.12.2018

Innkalling til møte Kyrkjeleg fellesnemnd

Møtebok

Innkalling til møte partsamansett utval

Møtebok partsamansett utval


Møte 18.10.2018

Innkalling til møte Kyrkjeleg fellesnemnd

Møtebok

Innkalling til møte partsamansett utval

Møtebok partsamansett utval


Møte 31.08.2018

Møtebok

Møtebok partsamansett utval


Møte 11.06.2018

Innkalling til møte

Møtebok

Innkalling til møte, partsamansett utval

Møtebok partsamansett utval


Møte 16.03.2018

Innkalling til møte

Sak 006/18: Møteplan for resten av 2018
Sak 007/18: Val av revisor
Sak 008/18: Etablering av arbeidsutval
Sak 009/18: Revidert budsjett for 2018
Sak 010/18: Godkjenning av brev til Stavanger bispedømmeråd vedr. prestetenesta
Sak 011/18: Godkjenning av framdriftsplan
Sak 012/18: Godkjenning av strategiplan

Møtebok


Møte 12.01.2018

Innkalling til møte

Sak 002/18: Rekruttering prosjektleder Kirkelig Fellesnemnd
Sak 003/18: Oppstart i arbeidet med Nye Sandnes kyrkjelege Fellesråd
Sak 004/18: Fastsetting av rekneskap og arkivløysing for fellesnemnda

Møtebok


Møte 11.12.2017

Innkalling til møte

Sak 022/17: Organisering av arbeidet i kyrkjeleg fellesnemnd
Sak 023/17: Vidare prosess rekruttering prosjektleiarstillinga, og om denne kan kombinerast med andre oppgåver i Sandnes FR

Møtebok


Møte 20.11.2017

Innkalling til møte

Sak 018/17: Val av ny nestleiar kyrkjeleg fellesnemnd
Sak 019/17: Godkjenning av budsjett for kyrkjeleg fellesnemnd. 2. gongs behandling
Sak 020/17: 2. gongs behandling: Godkjenning av søknadsbrev om omstillingsmidlar

Møtebok


Møte 18.10.2017

Innkalling til møte

Sak 013/17: Godkjenning av budsjett for kyrkjeleg fellesnemnd, Forsand - Sandnes
Sak 014/17: Godkjenning av søknadsbrev om omstillingsmidlar
Sak 015/17: Møteplan 2018

Møtebok