Kyrkjegardane


Vedtekter for gravplassar i Sandnes kommune (forskrift)

Disse bygger på godkjente vedtekter fra Forsand og Sandnes

Jfr. lov av 7.juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21.

Vedtatt av kirkelige fellesnemd Nye Sandnes  05.09.19 sak 13/19
Godkjent av Stavanger bispedømmeråd 07.10.19

Innholdsfortegnelse:
§ 1 Forvaltning
§ 2 Definisjoner
§ 3 Tilvisning av grav
§ 4 Fredningstid og feste
§ 5 Grav og gravminne
§ 6 Særbestemmelser for gravminner
§ 7 Beplantning og utstyr på graven
§ 8 Avtale om stell av grav
§ 9 Bårerom
§ 10 Næringsvirksomhet 
§ 11 Arbeid på gravplassene
§ 12 Ferdsel på gravplassene
§ 13 Anonym minnelund
§ 14 Navnet minnelund
§ 15 Urnefelt med ferdig monterte gravminner
§ 16 Gravfelt med særskilte bestemmelser for dimensjoner på gravminner
§ 17 Brudd på vedtektene
§ 18 Dispensasjon fra vedtektene
§ 19 Ikrafttredelse


§1 Forvaltning

Sandnes kirkelige fellesråd har ansvaret for at gravplassene og bygninger forvaltes med orden og verdighet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.

Sandnes kommune, heretter kalt SK, skal på vegne av Sandnes kirkelige fellesråd, heretter kalt SKF, ivareta forvaltning -, planleggings- og driftsoppgaver av gravplassene inntil ny vurdering av hvor forvaltningen skal være, jfr. vedtak i kirkelig fellesnemnd 03.12.18  og vedtak i kommunal fellesnemnd den 04.06.19  som konkluderer på at en vil avvente denne vurdering til ny lov om tros- og livssynssamfunn er behandet. Det må også lages tjenesteytingsavtale mellom Sandnes kommune og kirkelig fellesnemnd.


§2 Definisjoner

Kirkegård: Gravplass som ligger i direkte tilknyttet en kirke.
Gravlund: Gravplass som ikke ligger direkte tilknyttet en kirke.
Frigrav: Tildelt grav til kommunens innbyggere som kan rådes over uten avgift i fredningstiden.
Festegrav: Grav hvor det er inngått avtale om bruk mot betaling av avgift.
Gravsted: To eller flere kistegraver som er festet sammen.
Urnegrav: Grav for urne, med plass til 4 urner.
Kistegrav: Grav for kiste, hvor det også er mulig å sette ned urner.
Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan gjenbrukes.
Festetid: Den tid det inngås avtale om feste(leie) av en grav mot betaling av festeavgift.
Ansvarlig: Den som står som ansvarlig for en fri grav.
Fester: Den som står som part i festeavtale.
Anonym minnelund: Avsatt område på gravplassen for anonym gravlegging.
Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.
Urnegrav med ferdig monterte gravminner: Felles gravminner med 4 like sider som festes som separate graver.
Gravstellavtale: Avtale om stell av grav for et eller flere år mot betaling.


§3 Tilvisning av grav

 1. SK tildeler graver i Sandnes kommune. SKF er ankeinstans ved klager.
 2. Avdøde personer innen kommunen gravlegges som hovedregel på den gravplassen de sokner til, forutsatt at de ikke gravlegges i festet grav eller i en annen kommune. På gravplassene Soma, Sviland, Riska og Høle kan det tildeles grav selv om en ikke har soknetilhørighet.
 3. Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.
 4. SK kan etter søknad tilvise grav til personer uten bopel i kommunen mot betaling av gjeldende avgifter og kostnader ved gravferden.
 5. Frigraver tilvises etter gravplan for gravplassene.
 6. Alle graver i Sandnes har enkel dybde.
 7. Ved kremasjon og påfølgende urnenedsettelse faller bestemmelsen om soknetilhørighet bort, og en står fritt til å velge hvilken gravplass urnen skal settes ned.
 8. Gravplassene Sandnes og Gand er stengt for nye kistegraver. 
 9. Riska gamle kirkegård er stengt for all gravlegging.
 10. SK kan ta avgjørelse om gravlegging dersom den ansvarliges eller festers samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes.
 11. Som hovedregel foretas det ikke gravlegginger på mandager i Sandnes.


§ 4 FREDNINGSTID OG FESTETID

1. Fredningstid for kistegraver 20 år gjelder på:

 • Soma gravlund alle felt unntatt feltene 1-4, AA-AH, CA-CH og DA-DR
 • Høyland kirkegård alle felt unntatt feltene 1- 9, og AA- AG
 • Gand gravlund felt F (barnegraver)
 • Riska gravlund alle felt unntatt feltene AA-AD og BC- BE
 • Høle kyrkjegard felt CA- CD, DA og DC
 • Sviland gravlund alle felt
 • Malmheim kirkegård alle felt unntatt feltene 1- 5 og 7
 • Forsand kyrkjegard felt Q

Fredningstid for kistegraver 35 år gjelder for:

 • Soma gravlund feltene 1- 4 og AA- AH, CA-CH og DA-DR
 • Høyland kirkegård feltene 1- 9, og AA- AG
 • Sandnes nye og gamle gravlund alle felt
 • Gand gravlund alle felt unntatt felt F (barnegraver)
 • Riska gravlund feltene AA- AD og BC- BE
 • Høle kyrkjegard feltene AA- AH og BA- BE
 • Malmheim kirkegård feltene 1- 5 og 7
 • Lyse kyrkjegard felt 1
 • Forsand Kyrkjegard A – P


Fredningstid for kistegraver der avdøde er under 5 år og urnegraver er 20 år.
Festetiden er 20 år ved feste av grav ved siden av i nytt gravsted.
Når festetiden og eller fredningstiden er ute er det anledning til å feste graven for nye 10 år av gangen, men 5 år kan innvilges dersom dette ønskes av den enkelte fester. Festeren skal varsles i god tid før festetiden utløper. Er festet ikke fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen.


2.  På gravfelt anlagt med doble festegraver kan det avtales feste av grav ved siden av frigraven. Gravene utgjør da ett gravsted.
3.  I en urnegrav er det plass til 4 urner. På urnegravfelt er det ikke anledning til å feste en grav ved siden av frigraven
4.  Kistegrav som benyttes til urner kan det settes ned inntil 8 urner.
5.  60 år etter siste gravlegging/urnenedsettelse, må det søkes skriftlig om forlengelse av festet.

 

§ 5 Grav og gravminne

 1. Ved åpning av grav, kan jordmasser midlertidig legges på omkringliggende graver, og gravutstyr flyttes.
 2. Blomsterbuketter, kranser etc som er lagt på graven er familiens eiendom og fester kan selv fjerne disse innen 2 uker etter gravferdsdagen. Etter den tid vil driftspersonell ved gravplassen fjerne det.
 3. Søknad om godkjenning av gravminne og gravutstyr på gravplasser i Sandnes, sendes SK.
 4. Montering av gravminne etter kistegravlegging kan tidligst skje 3 måneder etter gravferden. I mellomtiden kan det settes opp et midlertidig merke med avdødes navn på. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen.
  1. Ved navnetilføyelse på eksisterende gravminne setter fester gravminnet tilbake etter gravlegging.
 5. Gravutstyr som monteres uten å være godkjent, kan etter gitt frist fjernes av SK. Eventuelle utgifter vil bli fakturert fester eller gravminneleverandør.
 6. På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der for godt.
 7. Fundament kan være inntil 10 cm bredere enn bredden på gravminnet.
 8. Stålinnramming - i likt materiale som gravminnet og som er laget i en del, er tillatt.
 9. Rammer, hele og delte plater settes opp etter disse minstekrav:
  • Kantstein omkring plantefelt, dvs. minst tre rette steinstykker som legges på tre sider av plantefeltet eller liggende plate foran gravminnet, skal flukte med terrenget omkring. Innrammingen utgjør da en del av plantefeltet.
  • I fallende terreng trappes kantstein og plate i forhold til gravminnets fundament. Plate og fundament skal ikke være samme stykke.
  • Hel eller delt plate, med eller uten hull til planter, skal legges i drenerende masse og være 8 cm tykk. Avstand fra plantehull til ytterkant av plate skal være minst 8 cm.
  • Hel eller delt plate skal ha samme bredde som gravminnet og dybde tilpasset bedets tillatte mål inntil 60 cm, målt fra fundamentets bakkant.
  • Montering av dekorgjenstander som lykter, vaser mm må være slik at dette sikrer hurtig demontering.
  • Gravminner, dens fundament eller sokkel, fastmonterte dekorgjenstander, navneplater, og symboler regnes som del av gravminnet, og skal godkjennes av SK.
  • SK er ikke ansvarlig for skader på grav og gravutstyr ved naturhendinger, hærverk, tyveri ol. SK er heller ikke ansvarlig for skader på gravutstyr, med mindre det er utvist uaktsomhet fra driftspersonell ved gravplassene.

                                                                                               
§ 6 Særbestemmelser for gravminner

De alminnelige reglene om gravminner i gravferdslovens forskrifter kap.III, jfr. gravferdsloven kap.3 gjelder, med mindre graven er omfattet av særbestemmelse i § 16  til disse vedtektene.

Vedr. gravminner på Lyse kyrkjegard skal en jobbe for at de så langt det er mulig ikke slettes. Dette på grunn av at en ønsker den lille gravplassen skal bestå med de gravminner som er der.


§ 7 Beplantning og utstyr på graven

 1. Planter, kranser, blomster og andre gjenstander som brukes ved gravferd eller pynting av grav, skal i sin helhet være komposterbare.
 2. Privat bruk av kjemisk ugressmiddel er ikke tillatt.
 3. Beplantning skal samles på et felt foran gravminnet. Bredden på bedet kan maksimalt tilsvare bredden på gravminnet. Dybden på bedet kan være maksimum 60 cm målt fra bakkant av gravminnet.
 4. Løse gjenstander, gravutstyr og planter er den ansvarliges/festers ansvar. Alt utstyr skal være montert minst 5 cm fra ytterkant på bedplate/rammekant/blomsterbed. Dekorgjenstander og planter kan ikke være høyere eller bredere enn gravminnet og bedet. Disse må ikke være til hinder eller fare for driften av gravplassene.
 5. Det er ikke anledning å sette lys på graven som avgir farger eller blinker. Løse gravlys må festes for å hindre at de blåser bort eller blir hentet opp av fugler.
 6. Det er ikke lov å ha løse dekorgjenstander av glass.


§ 8 Stell av grav

 1. Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassforvaltningen.
 2. Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.
 3. Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at SK, og den som gis tillatelse til det etter § 10, kan gjøre beplantning og stell av grav. En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler.
 4. Det tilbys ettårs avtaler og flerårige avtaler opptil 20 år.
 5. Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester, vil SK overta ansvar for planting og stell av grav for et avtalt tidsrom. Innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til planting og stell, administrasjon og revisjon. Beløpet skal også dekke eventuell merverdiavgift til staten, etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for SK.
 6. Det kan ikke gjøres avtale for lengre tid enn den foranliggende festetid eller en tilsvarende periode. Dersom det i avtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal SK gi melding om dette til fester/stellkontakt. Det er da anledning til å øke kapitalen slik at den varer tiden ut. I motsatt fall vil planting og stell opphøre når midlene er oppbrukt. Dersom det gjenstår en rest av kapital når avtaleperioden er ute, blir disse å anvende til forskjønnelse av gravplassen.


§ 9 BÅREROM

1. Bårerom skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden frem til gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse fra SKF.
2. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden.


§ 10 Næringsvirksomhet

 1. SK kan inngå skriftlig avtale med næringsdrivende om tillatelse til å drive ervervsmessig virksomhet på gravplassene i Sandnes.
 2. De næringsdrivende må rette seg etter gjeldende lov, forskrift og vedtekter for gravplassene og må selv fjerne alt avfall og overskuddsmasse i forbindelse med det arbeidet de utfører.
 3. Avtalen kan trekkes tilbake med øyeblikkelig virkning ved brudd på nevnte bestemmelse eller vilkår i tillatelsen.
 4. Driftspersonell ved gravplassene kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassen å gjøre.


§ 11 Arbeid på gravplassene

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje i arbeidstiden kl 07.00-15.00 og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlig høytidsdager.


§12 FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

1. Det skal det være ro og orden på gravplassene.
2. Mindre barn må ha følge med og være under tilsyn av voksne.
3. Sykling, ridning eller kjøring med hest, aking, grilling eller å drive sport tillates ikke.
4. Hunder føres i kort bånd og leies ved siden av hundeeier/ansvarlig.
5. Visne blomster, kranser og annet avfall legges i avfallsbeholdere eller fjernes fra gravplassene.
6. Tillatelse til filmopptak på gravplassene må innhentes på forhånd fra SK.
7. Det kan søkes skriftlig til SK om kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/ nedsatt bevegelsesevne. Biler med oblat HC behøver ikke egen kjøretillatelse fra SK.


§13 Anonym minnelund

1. Avsatt område på gravplassen for anonym gravlegging av kiste og urne.
2. Ved gravlegging i minnelund er det ikke anledning til å oppføre navn og data på den gravlagte.
3. Pårørende kan sette blomster, kranser og lys på anvist sted.
4. Driftspersonell fjerner visne blomster og utbrente lys ved anledning.

 

§14 Navnet minnelund

1. Grav i et felt med ett felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte.
2. Fredningstid, mulighet til å feste en grav i tillegg, fornyelse av feste og festeavgift følger samme forvaltningsordning som for øvrige urne- og kistegraver.
3. Pårørende kan sette blomster, kranser og lys på anvist sted.
4. Driftspersonell fjerner visne blomster og utbrente lys ved anledning.

 

§15 Urnefelt med ferdig monterte gravminner

Feltet er utstyrt med gravminner som eies og forvaltes av SK.
Gravminnene har 4 like sider og festes som enkeltgraver med plass for inntil 4 urner.
Hver side har plass til 4 plater med plass til navn og årstall på de gravlagte. Gravplassmyndigheten sørger for stell og beplantning.
Ansvarlig/fester for grav inngår avtale om leie av andel i felles gravminne med navneplate og gravstell for hele frednings-/ festetiden.
Løs gravpynt tillates ikke.

Inskripsjon av det første navn dekkes av innbetalingen ved opprettelse av graven, mens de øvrige inskripsjonene må dekkes av ansvarlig/fester av grav.

 

§16 Gravfelt med særskilte bestemmelser for dimensjoner på gravminner

Maksimal bredde 60 cm:

 • Soma: Urnegravfelt E/A
 • Gand: Barnegravfelt F
 • Riska: Urnegravfelt C/F
 • Høyland: Urnegravfelt D/A

Maksimal bredde 60 cm og tykkelse 12cm. Fundament 70cm:

 • Soma: Urnegravfelt E/E

 

§ 17 Brudd på vedtektene

Dersom vedtektene ikke overholdes, kan SK iverksette nødvendige tiltak for ansvarlig/ festers regning.


§ 18 Dispensasjon fra vedtektene

Spørsmål vedrørende gravplassene eller forhold på disse som ikke er nevnt i vedtektene, avgjøres av SK.
I særlige tilfeller kan SK fravike vedtektene §§ 3-6 og 11.


§ 19 Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft fra 01.01.20:

 

Forsand kyrkjegard

MINNELUND

I eit hjørne av kyrkjegarden på Forsand finn ein unamna minnelund. Sjølve minnesteinen er henta frå fjellet på Fløyri. Det er ein hoggen stein frå anleggstida som er merkt av mange år i regn, sol og vind. Slik kan den vera med å symbolisera dei ulike fasane i liva våre. Teksten på steinen er lyrikk av jærdiktaren Helge Torvund. Og det vesle lyriske verset lyder slik:


Lyset
du treng
finns


Steinane ved sida er å legge blomar eller setje seg å kvile på.

Minnelunden har to funksjonar. Den eine er at det er ein gravstad der det er mogleg å setje ned urner eller små kister. Det er ikkje anledning å setje opp gravstein eller på annan måte kunngjere kven som ligg gravlagt her. Kyrkjegardsforvaltninga vil oppbevare kart og kven som er gravlagt og kor dei er gravlagt.
Den andre funksjonen er at dette er ein stad å kome der ein kan legge blomar eller tenne lys, for kjære som er gravlagt ein annan stad, eller andre sorger ein ber på.

 

GRAVKART

Gravkart med oversikt over dei ulike felta på kyrkjgarden på Forsand. Last ned pdf.

Her kan du lesa felles informasjon for gravferd for heile Sandnes kommune.

DATABASE OVER GRAVMINNER

Database over gravminner finn du på disnorge.no.  Der kan du finna alle gravstøtter frå 1900 fram til 2014.